Për: Gjykatën Themelore në Mitrovicë - Dega Skenderaj