Shoqata për dëme te luftës ne nivel vendi “Ngritja e Zërit”, ne mungesë te kushteve materiale për dislokim ne kryeqytet ende vepron me seli ne Skenderaj qe nga fundviti 2008.

Me date 07.10.2013  mbajti punimet e Kuvendit te IV pas fjalës hyrëse te prezantuar nga kryetari i Shoqatës Jahir Bejta, dhe fjalës përshëndetëse prezantuar nga koordinatori i KKAFZH-se z. Haki Kasumi i cili çmoj lart aktivitetin e stafit te shoqatës e posaçërisht kontributin e rralle te këtij lloji nga Jahir Bejta.
Me pastaj Kuvendi filloj me punimet .

Për Raportin e Punës te Shoqatës ne emër te kryesisë referoj Jahir Bejta. Me duke prezantuar te arriturat dhe sfidat. Pas debatimit nga anëtaret e Kuvendit, konstatimit se shoqata është tërësisht pa fond se nuk përkrahet materialisht nga niveli qendror dhe aj lokal, për tu rihap zyra pas një viti e gjysme, njëzetit u mor vendim mbi aplikimin e anëtarësisë vjetore ne shumë prej 10€ përveç shfrytëzuesve te asistencës sociale me qellim te krijimit te kushteve minimale për te funksionuar shoqata.

Ne kuadër te Raportit u morën edhe disa rekomandime si me poshtë.
Planin e Veprimit, ne emër te Kryesisë e arsyetoj Kadri Osaj avokat, i cili dha një rezyme te thuket mbi te drejtën e rrugëtimit juridik te veprimtarisë se Shoqatës, duke potencuar edhe veprimin ne praktike nga disa shtete ne regjion. Ne baze te votave Plani u miratua si i tille.

Dokumentet i keni te postuara me poshtë.

Shkarko dokumentin


Raporti i Punës per periudhën kohore 20.02.2012 – 30.09.2013

Ndërsa, incizimin e Kuvendit e keni ne linkun Galeria.

Shko ne galeri