Mesazh nga organizata

Me qellim te rreshtimit për larje te borxhit ndaj qytetareve te Kosovës, drejtë parashtrimit te kërkesës për kompensimin e demit jo pasuror, demit material dhe fitimit te humbur ne forma te ndryshme, te shkaktuara nga regjimi serb qe nga rrënimi i institucioneve te Kosovës ne vitin 1989 e posaçërisht pas katrahurës së viteve 1998-99, qe shënoi bilancin e vrasjes dhe masakrimit përtej 12 mijë shqiptareve te moshave dhe gjinive te ndryshme, 20.000 femra te dhunuara, mbi 100,000 shtëpi te djegura tersisht dhe mbi një milion qytetar te dëbuar nga trojet e tyre, me 03.09.2008 themeluam Organizatën Joqeveritare Bamirëse "NGRITJA E ZERIT" ne Skenderaj. 

Detyrë e shoqatës është qe te gjurmojë, grumbullojë, evidentojë, klasifikojë, sistematizojë dhe shifrojë te gjitha dosjet veç e veç me prova relevante për tërë demin e pësuar; te hartojë paditë për secilën dosje-anëtar te shoqatës’ duke përfshire edhe diasporën shqiptare dhe t’i drejtojë pranë organe kompetente te drejtësisë, nga ana e juristëve dhe avokatëve te mirëfilltë te Republikës se Kosovës.

Ndaj lutën veprimtaret e vullnetit te mirë, te Republikës se Kosovës e posaçërisht juristet dhe avokatet, te organizohemi dhe kohë pas kohe ta ndajmë një orar sado te shkurtër për tu dal ne ndihmë familjareve te cilët I dhanë me te dashurit te tyre, por pse jo dhe qytetareve te cilëve iu është grabitur, djegur apo shkatërruar pasuria e dy-tre berëzave.

Me detajisht, për te kuptuar synimin, qëllimin, fushëveprimtarinë e shoqatës, mund ta shfletoni statutin, galerin dhe aplikacionin e dizajnuar mirë ne 9 faqe, te gjitha këto te plasura ne faqen e veçantë te internetit www.ngritjaezërit.org

Për fund vlen te ceket, se te gjitha këto shërbime kryesisht te natyrës juridike do te kryhen gratis-falas, por duhet apostrofuar se çmimi për këto shërbime është paguar paraprakisht në nivelin me te lartë te avokaturës botërore, pra me gjakun e tërë atyre qe ranë për te mos vdekur kurrë.

Me respekt!
Skenderaj, 28-11-2008                                                             


MESSAGE FROM THE ORGANIZATION

In intention to accompany the people of Kosova , to submit the request for non-wealth damage compensation, material damage and the loss of profit  in different ways, caused by Serbs regime  from the ruin of Kosova Institutions in 1989 especially after  the genocide of 1998-99, that evidenced the balance of murders and massacres of 12 thousand Albanians of various ages , 20.000 violated women, over 100,000 totally burnt houses and over one million expelled inhabitants from their homes , on 03.09.2008 we established  the Charity NGO “ NGRITJA E ZERIT” in Skenderaj.

The duty of the organization is to investigate, gather, evidence, classify , systemize and cipher all the files one by one with relevant proofs for all incurred damages; to compile the claims for each file –member of the organization , by including the Albanian Diaspora and to submit by juridical relevant Bodies, by jurists and lawyers of Republic of Kosova.

Therefore we appeal to the voluntary activists , of Republic of Kosova especially jurists and lawyers to organize and time by time to have a short time table to help the families who lost their members of the family , but also of the citizens that were ravened, burnt or destroyed the wealth of two-three generations.

In more details in order to understand our  goal, intention, the activity of the organization  you can read the statute , gallery and designed application  in 9 pages all of these in web page www.ngritjaezërit.org.  It is important to mention also  that all these services  mainly of juridical purpose will be done without compensation, but we should emphasis that the prize for these services are prior paid to the highest world barristers, with the blood of the martyrs  that felt never to die.

Yours respectfully !
Skenderaj, 28-11-2008