Fushëveprimi

  • do te benë anëtarësimin e te interesuarve
  • do t’iu jep librezën e anëtarësimit
  • do ti pajisë me formularin përkatës ne te cilinë do ti vendosin te dhënat objektive për terë demin e shkaktuar, si shkak i rrënimit te shtetësisë së Kosovës qe nga 22.03.1989 e deri ne përfundimin e luftës, Qershor 1999
  • do t’i udhëzoj për mbledhjen e te dhënave – argumenteve për demet e shkaktuara tek organet përkatëse komunale dhe gjetiu
  • do ti parashtroj paditë sipas te dhënave - provave te ofruara nga secili anëtar i shoqatës
  • do ti përfaqësoj lëndët ne gjykatë nga juristet dhe avokatet te cilët janë anëtar te
  • të Bordit të Drejtorëve – kryesisëapo edhe nga juristet dhe avokatet tjer te autorizuar nga Bordi i Drejtorëve - kryesia
  • për secilin anëtar te organizatës ndihma juridike do te jetë falas - gratisë.